Yleinen

Valtuuston kokous 29.06.2016: puheenvuoro arviointikertomuksesta

9f56e650-554b-4c6c-8f41-3b72cdbc53bd

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut ja muut kuulijat

Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vaikuttaa tänä vuonna todella kertomukselta eikä todelliselta
raportilta, jossa on tarkasteltu huolellisesti Porvoon kaupunkikonsernin toimintaa ja tarkistettu myös tietojen oikeellisuus ja paikkansapitävyys. Raportti vaikuttaa jopa paikoin subjektiiviselta ja populistiselta kannanotolta sen sijaan, että se jakaisi oikeaa faktapitoista tietoa ja näkemystä laaja-alaisesti asioista päättäjille. Puheeni koskee Event Factoryn osuutta, jossa näyttää menneen iloisesti puurot ja vellit sekaisin Taidetehtaan, Taidesäätiön ja Event Factoryn rooleista.

Olen vastannut aiemmin työssäni monista isoista tilaisuuksista mm. pörssiyhtiön yhtiökokousten järjestämisestä tuhannelle ihmiselle, joten ymmärrän hyvin tämän bisneksen haasteet. Lisäksi Event
Factoryn hallituksen jäseninä valtuutettu Sari Gladin kanssa kiinnitimme huomiota kertomuksen seuraaviin väittämiin: Esimerkkejä lautakunnan arvioinnista, jossa fokus ja rooli ovat hämärtyneet. Nämä tiedot olisi voinut
tarkistaa mm. Event Factoryn toimintakatsauksesta tai ottaa yhteyttä EF:n toimitusjohtajaan. Kaupungin tilinpäätöksessä todetaan Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelujen osalta s. 53: ”Kulttuuripalvelut on priorisoinut
toimintaa Taidetehtaalla tuottamalla Taidehallin tiloissa edullisia lasten ja nuorten kulttuuritapahtumia päivähoidon ja kotihoidon lapsille. Isojen salien käyttöä on jouduttu rajoittamaan kustannussyistä. Palvelutarjonnan kehittäminen Taidetehtaalla on haaste korkeiden tilavuokrien ja kasvaneiden tekniikan laite- ja palveluhintojen vuoksi.”

Arviointikertomuksessa todetaan s. 8 että vuokrauskulut syövät liikaa taloudellisia resursseja varsinaisilta
kulttuuritapahtumilta ja että ulkopuolisilla ei ole varaa järjestää tapahtumia Taidetehtaalla, ja tähän syynä
ovat Event Factoryn kalliit vuokrat. Kyseiset vuokrat määrittelee toimitilapalvelu – ei EF, vaan se kokoaa sen
perusteella palvelupaketin, laitteistosta osa ostetaan ulkopuoliselta, osa on talon omaa kalustoa. EF solmi v.2015 sopimuksen KuVa:n kanssa tapahtumatilojen vuokrista mahdollistaen kulttuuritapahtumille edullisemman vuokratason. KuVa vuokraa tiloja myös muualta, ei ainoastaan Taidetehtaalta. Tässä kohtaa olisin lautakuntana suositellut toimitilapalvelun, taidesäätiön, kulttuuripalvelun ja EF:n istuvan yhteisen pöydän ääreen neuvottelemaan kulttuuriystävällisemmästä vuokrasta. Luottaako lautakunta kuulopuheisiin kun kertomuksessa todetaan, että lautakunnan saaman tiedon

mukaan tilojen käyttöaste on noin 40 %? Tämän olisi voinut tarkistaa konsernihallinnolle lähetetystä EF:n

toimintakatsauksesta ja myös yhtiökokouksen liitteestä: tapahtumatilojen käyttöaste oli 54 % vuonna 2015.

Faktana tiedoksi lautakunnalle, että käyttöaste kertoo kuinka paljon tiloja kulutetaan mutta se ei kerro

tilavuokrien tai tulojen määrästä tai taloudellisesta tuloksesta. Kommenttina lautakunnalle käyttöasteen

nostamiseen ohjelmistoa monipuolistamalla ja käyttäjämaksuja tai pääsymaksuja alentamalla, ei

Taidetehtaan talous kohene. Yleisöä ei vain riitä kaikkiin tapahtumiin. Jos tällaisia kommentteja antaa, pitää

tuntea tätä liiketoimintaa. Tervettä liiketoimintaa ei ole vain hintojen ja vuokrien lasku, terve liiketoiminta

pitää olla kannattavaa ja tuottaa lisäarvoa omistajille. Lautakunnan kertomuksessa on ristiriitaa ja

epäjohdonmukaisuutta liiketoiminnan ja avustamisen ymmärtämisessä.

Event Factory on myyntiyhtiö, joka myy tiloja kokouksia varten, sen osuus tilavuokrista on 60 % ja sen

käyttöaste on talolle merkityksellisin, sillä se tuo taloon ja konserniin huom! ulkopuolista rahaa ja lisää

kannattavuutta, ja sitä kautta saadaan kaupungin tukea pienemmäksi. Hallintomalli on hyväksytty

kaupunginhallituksessa ja se on kaikille avoimesti kerrottu mediaa myöten. Tukirahoista sen verran, että

useat kaupungit tukevat kulttuuri-, kokous- ja kongressitilojaan, sillä ne ovat yleensä osa kaupungin

palvelutarjontaa eikä tämän tyyppiselle toiminnalle löydy yleensäkään yksittäistä rahoittajaa tai omistajaa.

Ilman tukea ei vuokria voida maksaa toimitilapalvelulle. Kaupungin avustus 44.000 € mainitaan

kertomuksessa irrallisena avustuksena, joka on sivistystoimen myöntämä avustus, eikä liity tilavuokrien

subventointiin. Vastaava subventointi tehdään mm. museotoiminnalle. Ilman tällaista kaupungin toiminta-
avustusta tällaiset kulttuuripalvelut eivät olisi tässäkään kaupungissa mahdollisia.

EF toimii kaupungille yhtenä rahavirtana, sillä se tuo ulkopuolista rahaa kaupungin kassaan kokousmyynnin

kautta. Kulttuuri- ja vapaa-aikayksikkö vastaa kulttuurin avustamisesta ja tilavuokrien tasosta

kulttuuritoimijoille, jota varten on määritelty selkeä vuokra. Taidetehtaalla voi käyttää joko omaa

tekniikkaa, näin tekevät ammattimaiset tapahtumajärjestäjät tai EF tarjoaa vaihtoehtona

yhteistyökumppanin esitysteknistä kalustoa.

Lautakunnan kannanotto sivistystoimen ja sivistyslautakunnan roolista ei edusta objektiivista näkemystä

Taidetehtaan toimintamallista. Tarkastuslautakunta ei hahmota kokonaisuutta tai huomioi Taidetehtaan

aluetaloudellisia vaikutuksia mm. kuinka paljon Taidetehtaan asiakkaat ja yritykset jättävät rahaa

kaupunkiin tai kuinka monta työpaikkaa on syntynyt alueen kehittymisen ansiosta. Nämä tiedot on

tarkistettavissa Aalto Yliopiston tekemästä tutkimuksesta.

Kokonaisuuden hahmottamiseen kuuluu menojen ja tulojen sekä vaikutusten arviointi. Tässä kohden

tarkastuslautakunnan olisi ollut kokonaisuuden hahmottamiseksi hyvä kuulla myös

apulaiskaupunginjohtajan, Event Factoryn toimitusjohtajan tai hallitusten jäsenten sekä säätiön edustajien

näkemyksiä, jotta se olisi saanut kokonaiskuvan nykyisestä toiminnasta. Tällaiset heitot vaikuttavat tuulesta

temmatuilta väittämiltä eivätkä perustu faktoihin.

Näistä edellä mainituista syistä jätämme pöytäkirjamerkinnän tarkastuslautakunnan arviointikertomuksesta

2015: Jatkossa tarkastuslautakunnan on keskityttävä päätehtäväänsä ja rooliinsa, pysyttävä

kannanotoissaan faktoissa sekä sitouduttava kaupungin strategisiin päätöksiin ja arvioitava kaupungin ja

sen tytäryhtiöiden toimintaa laadukkaasti, objektiivisesti ja virheettömästi sekä kokonaisvaltaisesti.

KD:n ja Kokoomuksen valtuustoryhmä

Silja Metsola

kaupunginvaltuutettu (KOK)

Event Factoryn hallituksen jäsen

Sari Glad

kaupunginvaltuutettu (PS sit.)

Event Factoryn hallituksen jäsen

Berndt Långvik

kaupunginvaltuutettu (RKP)