#kaikillehyvä

Valtuustoaloite: Porvoon koulujen turvallisuusohjelmat tarkistettava ja päivitettävä ajantasalle

 

Saimme lukea elokuun lopulla Uusimaasta, että osassa Porvoon kouluista ei uusita vanhoja palohälytyslaitteita ja, että koulujen kuulutuslaitteetkaan ei välttämättä toimi. Tämä sai minun, entisenä oppilaitosten turvallisuusvastaavana, karvat pystyyn. Kuinka näin voi olla, että meidän koululaisten, opiskelijoiden ja henkilökunnan turvallisuudesta ei pidetä huolta? Ja juuri, kun on Porvoo on investoinut paljon uusiin kouluihin, emmekö halua suojata omaisuuttamme?

Totesin, että tähän on puututtava. Olin yhteydessä valtuustoryhmämme Nina Uskiin, koska valtuustoaloitteena, nämä asiat saa nopeammin eteenpäin kuin kuntalaisaloitteena, kiitos Ninan, hän oli heti mukana. Ja kiitos hänen, hän sai koko valtuustoryhmän tämän aloitteen taakse. Suuri kiitos myös hallituksemme puheenjohtajalle Silja Metsolalle tuesta aloitteen muokkaamisessa.

Jään mielenkiinnolla odottamaan, kuinka asia etenee.

Porvoon Kokoomus

Vaalipäällikkö, hallituksen jäsen

Rakennus- ja ympäristölautakunnan jäsen

Hilkka-Leena Orava

 

Valtuustoaloite                                 24.8.2017

 

Porvoon koulujen turvallisuusohjelmat tarkistettava ja päivitettävä ajantasalle

Vaatimus: Porvoon peruskoulujen turvallisuussuunnitelmat on tarkistettava ja niissä havaittavat puutteet korjattava välittömästi tarvittavin laite- ja korjaushankinnoin

Porvoon koulujen kuulutus- ja hälytysjärjestelmissä on viimeaikaisen lehtikirjoittelun mukaan puutteita, ja ne on korjattava kuntoon viipymättä. Kaupungin kiinteistöjen turvallisuusohjelmien ja –ohjeiden mukaisesti rakennukset pitää olla varustettu toimivilla kuulutus- ja hälytysjärjestelmillä, ja niiden kunto ja toimivuus on säännöllisesti ja systemaattisesti tarkistettava ja vastuutettava.

”Turvallisuus kuuluu jokaiselle. Se on jokaisen lapsen, nuoren ja aikuisen perusoikeus. Aikuiset ovat vastuussa siitä, että jokaisella lapsella, oppilaalla ja opiskelijalla on opiskeluympäristö, jossa on mahdollista kasvaa, kehittyä ja opiskella turvallisesti.”

Näin alkaa opetustoimen ja varhaiskasvatuksen turvallisuusopas. Turvallisuusopas on kattava tietopaketti, mitä koulujen turvallisuusohjelma tulee pitää sisällä. Koulurakennus on sekä opettajan työpaikka että oppilaiden opiskeluympäristö arkipäivisin ja lisäksi se voi toimia liikunta- ja vapaa-ajantilana koulun ulkopuolisille henkilöille. Ei ole varmastikaan toivottavaa, että kenenkään turvallisuus vaarantuu laiminlyöntien ja puuttuvien laitteiden vuoksi.

Sisäministeriö suosittelee koulurakennusten varustamista palovaroitinjärjestemillä. Se on pieni investointi verrattuna mahdolliseen tulipaloon tai muuhun ikävään tapahtumaan.  Lähde: http://www.oph.fi/opetustoimen_turvallisuusopas/turvallisuuden_osa-alueita/rakenteellinen_turvallisuus/tyoryhman_suosituksia

”Onnettomuustutkintakeskus suosittaa ympäristöministeriötä huolehtimaan siitä, että uusiin koulurakennuksiin joitain perusteltuja poikkeuksia lukuun ottamatta asennetaan automaattinen paloilmoitinjärjestelmä sekä kuulutuslaitteisto. Vanhojen koulujen rakennusmääräyksiin ei haluta asettaa uusia velvoitteita. Opetusalan on omasta aloitteestaan huolehdittava näiden rakennusten turvallisuuden kehittämisestä. Apua voivat antaa pelastustoimi ja poliisi.

Toisen uuden suosituksen mukaan opetus- ja kulttuuriministeriön sekä Opetushallituksen tulee ohjeistuksella huolehtia siitä, että kunnat ja muut oppilaitoksia hallinnoivat tahot arvioivat asianmukaisen paloilmoitinjärjestelmän ja kuulutuslaitteiston tarpeen ja toimivuuden.”

Lähde: http://www.turvallisuustutkinta.fi/fi/index/tutkintaselostukset/muutonnettomuudet/tutkintaselostuksetvuosittain/2014/y2014-01koulupalokouvolassa11.2.2014.html

Porvoo investoi merkittävästi kouluihin minkä vuoksi on tärkeää suojata kaupungin omaisuus sille kuuluvalla tavalla. Ennakointi turvallisuusasioissa näkyy myös alentuvina vakuutusmaksuina. Vahingon tapahtuessa vaikka vakuutus kattaisi aineelliset kustannukset, aiheuttaa se ylimääräisiä kustannuksia väistötilojen hankinnasta ja koulujen henkilöstön arjen järjestämistä väliaikaisin ratkaisuin. Automaattinen paloilmoitinlaite antaa hälytyksen yleensä niin aikaisin, etteivät vahingot kasva suuriksi ja koulukäynti ei näin pääse merkittävästi häiriintymään. Turvataan oppilaiden ja opettajien työ koulurakennuksissa asianmukaisin järjestelmin. Kaikilla on oikeus turvalliseen työympäristöön.

 

Kaupunginvaltuutetut (KOK)

Nina Uski

Markku Välimäki

Tom Blomqvist

Jarmo Grönman

Nea Hjelt

Juha Kittilä

Janne Ranta